Menadžment zaokreta i krizni menadžment razlikuju prema Horicont-konceptu dva suštinska pojma:

Teška situacija:

Rast preduzeća/kompanije ili razvoj preduzeća sa postojećim sredstvima više nije moguć, svakodnevno poslovanje je negativno opterećeno. Egzistencija preduzeća međutim nije neposredno ugrožena. Ukoliko se preduzeće nalazi u teškoj situaciji potrebno je da se donesu jasne odluke i da se sprovedu dosledne mere da ne bi zapalo u kriznu situaciju. Razlozi i povodi za teške situacije su višestruki. Kao primer se mogu navesti sledeća obeležja koja karakterišu preduzeća u teškim situacijama:

 • Nagli pad prometa u dvocifrenom postotku
 • Osetno smanjenje pokrivenosti troškova
 • Kontinuirano smanjenje sopstvenog kapitala tj. stope sopstvenog kapitala
 • Smanjenje boniteta i rejtinga od strane društava za zaštitu verovnika i za osiguranje kredita
 • Nova odobrenja za kredit nisu ili su samo pod otežanim uslovima i sa sigurnosnim depozitom moguća
 • Postojeće kreditne linije se produžavaju ili proširuju samo uz otežane uslove i sigurnosni depozit
 • Dolazi do manjka likvidnosti u svakodnevnom poslovanju i do pogoršanja stepena likvidnosti
 • Dobavljači uvode mere da bi smanjili svoj rizik
Schwierige Situationen

U teškim situacijama i krizama preduzeća nikada ne zaboravite ljudski faktor. Suštinski značaj menadžmenta zaokreta je da posreduje između stvarnih činjenica koje proizilaze iz brojčanih podataka i emocionalnom stranom pogođenih te aktivnih učesnika.


Georg Nigl, MAS, MMBA, CMC

Kriza preduzeća:

Preduzeće se nalazi u istinskoj krizi. Egzistencija preduzeća i finansijska sigurnost zaposlenih su neposredno ugroženi. Da bi se osigurao opstanak preduzeća potrebno je kao i u teškoj situaciji doneti jasne odluke i sprovesti ih dosledno. Za razliku od teške situacije ovde prvenstveno faktor vreme ugrožava preduzeće koje se nalazi u silaznoj spirali. Kao i kod teških situacija postoji nekoliko obeležja za istinske krizne situacije npr.:

 • Kreditori prete sa obustavom ili smanjenjem tekućeg finansiranja
 • Dobavljači dostavljaju robu samo nakon plaćanja unapred
 • Likvidna sredstva su skoro nedovoljna za svakodnevno poslovanje – dolazi do ponovnog zastoja u plaćanju ili čak do insolventnosti
 • Masivan gubitak sopstvenog kapitala što dovodi do prezaduženja
 • Izostanak bitnih ključnih klijenata
 • Važni saradnici napuštaju odjednom preduzeće
Unternehmenskrisen

Za izlazak iz teške situacije ili krize preduzeća potrebno je nadprosečno zalaganje u radu, te odlučnost u donošenju i sprovođenju odluka. Sledeći paketi mera su sastavljeni prema Horicont-konceptu i služe kao smernice koje mogu da budu prilagođene individualno, svakom pojedinačnom slučaju – mi Vam u tome pomažemo:

 • Održanje solventnosti kao osnovni princip
 • Osnova za donošenje odluka su pouzdane brojke (podaci) iz knjigovođstva. Ukoliko pouzdane i valjane brojke nisu dostupne, onda je prvi zadatak menadžmenta zaokreta da pripremi odgovarajuće i sadržajno važne brojčane podatke. Pouzdani brojčani podaci su neminovni za donošenje odluka kao i za pregovore sa poverenicima i bankama.
 • U slučaju krize preduzeća važi osnovno načelo: pronaći balans između likvidnosti i rentabilnosti koji će osigurati opstanak preduzeća. Prema ovom načelu se poslovanje u fazi akutne krize svodi na likvidnost poslovanja gde se u najmanju ruku ostvaruje pozitivan doprinos pokrivenosti troškova.
 • Koncentracija preduzeća na glavnu delatnost, ključnu kompetenciju i nosioce prodaje koji značajno utiču na pokrivenost troškova. Opterećenja kao npr. neprofitabilni udeli u preduzećima ili kćerke-firme se prodaju.
 • Nikada ne zaboravite ljudski faktor. Uključite i saradnike pogođene krizom preduzeća kao aktivne učesnike u zaokretu (turnaround-u) preduzeća. Na taj način dobijate vredan doprinos od saradnika i osoba u okruženju preduzeća za uspeh zaokreta.
Turnaroundmanagement

Zakažite sastanak odmah